Notice of Nondiscrimination and Accessibility Notice

LevelUp MD Urgent Care complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. LevelUp MD does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

LevelUp MD provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

● Qualified sign language interpreters

● Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

● Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

○ Qualified interpreters
○ Information written in other languages

If you need these services, contact [Maria Visconi, VP Quality & Clinical Operations].

If you believe that LevelUp MD has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with: [[Maria Visconi, VP Quality & Clinical Operations], [100 Challenger Road, Suite 303, Ridgefield Park, NJ
07660], [551-449-5301], [email protected]. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, [Maria Visconi, VP Quality & Clinical Operations] is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

LevelUp MD cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

LevelUp MD 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。

LevelUp MD tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

LevelUp MD 은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다.

Sumusunod ang LevelUp MD sa mga naaangkop na Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

LevelUp MD соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.

وأ نوللا وأ قرعلا ساسأ ىلع زیمی لاو اھب لومعملا ةیلاردفلا ةیندملا قوقحلا نیناوقب LevelUp MD مزتلی .سنجلا وأ ةقاعلإا وأ نسلا وأ ينطولا لصلأا

LevelUp MD konfòm ak lwa sou dwa sivil Federal ki aplikab yo e li pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks.

LevelUp MD respecte les lois fédérales en vigueur relatives aux droits civiques et ne pratique aucune discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l’origine nationale, l’âge, le sexe ou un handicap.

LevelUp MD postępuje zgodnie z obowiązującymi federalnymi prawami obywatelskimi i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć.

LevelUp MD cumpre as leis de direitos civis federais aplicáveis e não exerce discriminação com base na raça, cor, nacionalidade, idade, deficiência ou sexo.

LevelUp MD è conforme a tutte le leggi federali vigenti in materia di diritti civili e non pone in essere discriminazioni sulla base di razza, colore, origine nazionale, età, disabilità o sesso.

LevelUp MD erfüllt geltenden bundesstaatliche Menschenrechtsgesetze und lehnt jegliche Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab

LevelUp MD लागूहोनेयोग्य संघीय नाग􀳦रक अि धकार क़ाननूका पालन करता ह ै और जाि त, रंग, रा􀳦ी य मूल, आयु, ि वकलांगता, या 􀳦लग के आधार पर भेदभाव नह􀳦 करता ह।ै

LevelUp MD -ը հետևում է քաղաքացիական իրավունքների մասին գործող դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի ցուցաբերում՝ ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային պատկանելության, տարիքի, հաշմանդամության կամ սեռի հիման վրա:

LevelUp MD લા􀳦ુ પડતા સમવાયી નાગ􀳦રક અિ ધકાર કાયદા સાથે􀳦ુસગં ત છે અને􀳦િ ત, રંગ, રાષ્ટ્ર􀳦ય􀳦ળ, 􀳦મર, અશક્તતા અથવા 􀳦લ􀳦ગના આધાર􀳦 ભેદભાવ રાખવામા ં આવતો નથી.

LevelUp MD ua raws cov kev cailij choj yuam siv ntawm Tsom Fwv Nrub Nrab Teb Chaw hais txog pej xeem cov cai (Federal civil rights laws) thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws hom neeg, nqaij tawv, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv.

LevelUp MD ua raws cov kev cailij choj yuam siv ntawm Tsom Fwv Nrub Nrab Teb Chaw hais txog pej xeem cov cai (Federal civil rights laws) thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws hom neeg, nqaij tawv, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv.

ےہ اترک لیمعت یک نیناوق ےک قوقح یرہش یقافو قلاطا ل بِاق LevelUp MD ۔اترک ںیہن زایتما رپ داینب یک سنج ای یروذعم ،رمع ،تیموق ،گنر ،لسن ہک ہی روا

Experience Next Level Care with Level Up

Whether you’re dealing with an after-hours urgent matter, or appointments with your primary provider are too difficult to schedule,  LevelUp invites you to experience the best in medical care when and where you need it most.